Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Servei de reclamacions


Si desitges presentar una Queixa o Reclamació, en acompliment de la normativa legal vigent, deuràs dirigir-la per escrit al Departament d'Atenció al Client de Caixa Popular o al Defensor del Client de la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit.

La presentació de les queixes i reclamacions podrà efectuar-se personalment o per mitjà de representació degudament acreditada, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que estos permeten la lectura, impressió i conservació dels documents i en estos casos s'ajusten a les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

La Reclamació o Queixa, per a poder ser admesa a tràmit per qualsevol dels dos Servicis, haurà de contindre:
 

 • Nom, cognoms i domicili de l'interessat/da i, si és procedent, de la persona que el/la represente, degudament acreditada; número del document nacional d'identitat per a les persones físiques i dades referides a registre públic per a les jurídiques.
 • Motiu de la reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les que es sol•licita un pronunciament.
 • Contra qui es dirigix la reclamació fent expressa menció a l'Oficina o Oficines, Departament o Servici on s'hagueren produït els fets objecte de la Reclamació.
 • Que el reclamant no té coneixement que la matèria objecte de la reclamació està sent substanciada a través d'un procediment administratiu, arbitral o judicial.
 • Lloc, data i signatura. 

   

A la reclamació s'acompanyarà la prova documental que estiga en poder del Reclamant i en la que es fonamenta la seua reclamació.

Les adreces d'estos Servicis són:

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ AL CLIENT
CAIXA POPULAR - Caixa Rural S. Coop. de Crèdit V.
VALÈNCIA PARC TECNOLÒGIC
Av. Juan de la Cierva, 9
46980 Paterna (VALÈNCIA)
e-mail: Atencion-al-Cliente-de-CaixaPopular@cajarural.com

DEFENSOR DEL CLIENTE EN DETERMINADAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Paseo de la Castellana, 21, 5º
28046 MADRID
e-mail: defensor.cliente@argaliabogados.com

Si no obté contestació per par del Departament d'Atenció al Client de Caixa Popular en el plaç de dos mesos o la solució oferida no li resultara satisfactòria, el client podrà plantejar les seues queixes i reclamacions, segons corresponga, davant:  

 • El Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, Alcalá, 48 - 28014 Madrid, tfnº 901 545 400, o través de la seua oficina virtual: www.bde.es
 • L'Oficina d'Atenció a l'Inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Edison, 4 - 28006 Madrid, tfnº 902 149 200, o través de la seua pàgina WEB: www.cnmv.es
 •  El Servei de Reclamacions de la Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions, Pº de la Castellana, 44 - 28046 Madrid, o a través de la seua oficina virtual: www.sededgsfp.gob.es/sedeelectronica/reclamaciones

Formulari reclamacions-queixes davant la DGSyFP

 • Per a resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia en relació als serviciox prestats en línia, pot recórrer a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a través del següent enllaç: http://europa.eu/odr  

Els Reglaments que regulen estos Servicis estan també a disposició de tots els Clients a les Oficines de la nostra entitat.


Reglament del Departament de Atenció al Client

Reglament del Defensor del Cliente de la UNACC

Transparència y Protecció al Client

Documentació

Reclamació i Queixa Persona Física Emplenament electrònic

Reclamació i Queixa Persona Jurídica Emplenament electrònic

Reclamació i Queixa Persona Física i Jurídiques Emplenament manuscrit

Formulari per a la presentació de reclamacions- queixes davant la CNMV

Reclamació i queixa emplenament manuscrit Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions