Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

La Generalitat Valenciana concedeix a Caixa Popular una subvenció per la seua política de contractació tendent a l'estabilitat en l'ocupació13/03/2017

Caixa Popular, per la incorporació durant els anys 2015 i 2016 de dènou persones aturades com a Sòcies Treballadores de la cooperativa, ha rebut una subvenció per import de CENT SEIXANTA-SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (166.533,60.-€)

Aquesta subvenció ha estat finançada íntegrament per la Generalitat i pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Caixa Popular - Març 2017