• Ajudes per COVID-19

  Informació per a novació d’operacions ja signades

  On toca estar

Novació per a extensió dels terminis de venciment i/o carència de les operacions avalades

En Caixa Popular volem ajudar-te a reduir l’impacte del coronavirus en el teu negoci.

Si eres autònom o empresa i tens una operació formalitzada i avalada per l’ICO amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació en el BOE del RD llei 34/2020) pots sol•licitar novació per a extensió dels terminis de venciment i/o carència (d'ara en avant "extensió") de les operacions avalades per línia ICO COVID INVERSIÓ.

Per a això, hauràs de posar-te en contacte, bé amb la teua Oficina o bé a través del correu extensionico@caixapopular.es, per a sol·licitar l'Extensió atesos els requisits necessaris que t'informem a continuació.

La data límit de sol•licitud serà el 15 de maig de 2021, inclòs.

En què consisteix?

 • Una extensió per un termini màxim de 3 anys del venciment, fins a un màxim de 8 anys. 
 • L’increment en la carència per un termini màxim de 12 mesos, fins a un màxim de 24 mesos

Qui pot beneficiar-se’n?

Els clients autònoms, pimes i empreses amb operacions formalitzades i avalades per l’ICO que complisquen els criteris següents:

 • Que les operacions avalades s’hagen formalitzat amb anterioritat al 18 de novembre de 2020 (data de publicació en el BOE del RD llei 34/2020).
 • Que l'operació avalada no estiga en situació de mora (impagada més de 90 dies) a la data de la formalització de l’extensió. Tampoc pot estar en situació de morositat cap altra operació d’aquest deutor amb l’entitat.
 • Que l’empresa no figure en situació de morositat en CIRBE a data de la formalització de l’extensió.
 • Que l’entitat no haja comunicat a l’ICO cap impagament de l'operació avalada de l’empresa a la data de la formalització de l’extensió.
 • Que l’empresa no estiga subjecta a un procediment concursal.
 • Que l’empresa complisca els límits establits en la normativa d’Ajudes d’Estat de la UE.

Com se sol•liciten les ajudes?

La sol·licitud es realitza a través de qualsevol de les oficines de Caixa Popular presentant la documentació detallada a continuació. També pots realitzar la sol·licitud annexant aquesta documentació a l'adreça de correu electrònic extensionico@caixapopular.es


Documentació a aportar

 • Si se sol·licita únicament ampliació de manca:
  • Annex I. Descarregar ací
 • Si se sol·licita ampliació de termini, o termini i manca:
  • Annex I. Descarregar ací
  • Annex II. Descarregar ací
  • Annex III. Descarregar ací
  • Annex V. Descarregar ací
  • Certificat d'ajudes
 • Documentació addicional:
  • En cas de ser Empresa:
   • Model 200 (impost de societats) 2019
   • Model 347
   • Model 390 i IVA 2020
   • Balanços i PYG 2020 de gestió a tancament 31/12 any anterior
   • Pool bancari (Amb detall dels venciments i imports consumits de pòlisses i límits concedits) Declaració de patrimoni de l'empresa (propietats a nom de l'empresa).
   • Certificat d'estar al corrent Seguretat social i Hisenda.
  • En cas de ser Autònom/Socis/Accionista:
   • Declaració de l'IRPF (última presentada)/3 últimes nòmines.
   • Dos últims rebuts de préstecs en vigor
   • Declaració patrimoni (propietats a nom dels socis/% de possessió)
   • Extracte del compte principal on es reben nòmina/ingresse (6 mesos)

Recomanem llegir els següents documents:

 • Informació sol·licitud extensió termini de venciment i/o manca de les operacions en Línies ICO COVID 19. Descarregar ací
 • Com emplenar Annex I. Descarregar ací
 • Com emplenar Annex II. Descarregar ací
 • Com emplenar Annex III. Descarregar ací

Pots consultar més informació en la pàgina web d’ICO.