6/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, en què 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

CAIXA POPULAR - Caixa Rural S. Coop. de Crèdit V està adherida al Fons de Garantia de Depòsits Espanyol d'Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els depòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular i entitat.