Pla Gaudeix Segur

Condicions

Condicions del Pla Gaudeix Segur

Només podran ser membres del Pla Gaudeix Segur les persones físiques, majors d’edat, residents a Espanya que, a més,complisquen els requisitssegüents:

a) Haver contractat a través d’RGA Mediación OBSV SA, com a prenedor, almenys dues pòlisses dels productes inclosos en aquestes condicions o, únicament una, si ja en tinguera alguna de contractada i en vigor, que complira els requisits establits en aquestes condicions.

b) Que aquestes pòlisses estiguen adherides a la Tarifa Plana Multitranquil•litat (a llevat de les pòlisses d’Accidents Pla Especial Accidents i Accidents Sènior).

c) Que les pòlisses estiguen troben en vigor i al corrent de pagament en la Tarifa Plana Multitranquil·litat.

d) totes les pòlisses associades al pla s’hagen contractat a través de la mateixa Caixa Rural.

e) Que accepten expressament la seua inclusió en el pla i, per consegüent, aquestes condicions de pertinença al pla.

Aut. SAMEF 18/04/2021

* El Servei de Tarifa Plana Multitranquil•litat és un sistema per a l’ajornament en 12 mesos que permetrà incloure cada assegurança al venciment o en la mateixa contractació i fer-ne el pagament en 12 quotes iguals, , sense interessos, comissions ni costos addicionals amb una TAE del 0%. El servei s’instrumentarà a través d’una targeta de crèdit virtual destinada exclusivament a aquest efecte, sense cap cost d’emissió ni manteniment. Per a accedir al Servei, el contractant de l’assegurança ha de ser titular del finançament i la forma de pagament dels contractes ha de ser anual. Finançament subjecte a aprovació prèvia. El Servei Tarifa Plana Multitranquil•litat pot incloure: assegurances de vida risc contractades amb RGA Rural Vida SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A78.229.663 i clau de la DGSFP C-595. Assegurances de llar, decessos, accidents, comerç, caçador i incapacitat temporal contractades amb RGA Seguros Generales Rural SAde Seguros y Reaseguros, amb CIF A78524683 i clau de la DGSFP C-616. assegurances d’automòbil contractades amb: Liberty Seguros CompañíaSeguros y ReasegurosSA, amb CIF A48037642 i clau de la DGSFPC-0467, RealeSeguros Generales SA amb CIF A78520293 i clau de la DGSFP C-0613, Mapfre España, amb CIF A-28141935 i clau de la DGSFP C-0058 i Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros amb CIF G38004297 i clau de la DGSFP M-0216.

Servei oferit per: Banc Cooperatiu Espanyol, Caixa Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura , Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Sòria, Caixa Rural Regional, Caja Rural d’Utrera, Caja Rural de Granada, Caja Rural d’Astúries, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Jaén, Caixa Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Terol, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Baena, Caja Rural Ntra .Sra. del Rosari ode Nova Carteya, Caja Rural Ntra. Sra. del Campo de Cañete de las Torres,Caixa Rural La Vall SCCV, Caja Rural Ntra. Madre del Sol d’Adamuz , Caixa Rural d’Algemesí, Caixa Rural Sant Josep d’Almassora , Caixa Rural Ntra. Sra. de l’Esperança d’Onda, Ruralnostra, Caja Rural de Villamalea , Caixa Rural d’Albal , Caixa Popular, Caixa Rural Les Coves de Vinromà , Caixa Rural Vinaròs SCCV, Caja Rural del Sur, Globalcaja i Caja Rural d’Aragó.

pitco informacion EXEMPLE REPRESENTATIU TARIFA PLANA MULTITRANQUIL·LITAT

Assegurances agrupades: unaassegurança multirisc de la llar amb una prima anual de 180 € i una assegurança d’accidents amb una prima anual de 120 €. Finançament per import total de 300 € a satisfer en 12 mesos en quotes mensuals de 25 € cadascuna, import total satisfet a terminis per les dues assegurances: 300 €. Tipus d’interés nominal (TIN) aplicat 0%.Taxa anual equivalent (TAE): 0%. Import total degut: 300 €, 12 quotes d 25 €. Preu d’adquisició al comptat: 300 €. Preu total a terminis: 300 €.

Els productes i les primes totals mínimes anualitzades que atorgarien al prenedor la possibilitat d’accedir al al Pla Gaudeix Segur són:

Producte
Prima total mínima anualitzada
Assegurança multirisc de la llar
150 €
Assegurança de decessos
150 €
Assegurança d’accidents
100 €
Assegurança de vida (1)
100 €
Assegurança de l’Automòbil 1º categoria(2)
200 €
(1) Assegurança de vida sense vinculació a préstecs.
(2) Assegurança de l’automòbil per a turismes i furgonetes de PMA <3.500 kg, contractada a través d’RGA Mediación amb Liberty Seguros , Mapfre, Reale i Mutua Tinerfeña.
Per a la resta dels productes només computaran els contractats amb RGA Seguros Generales Rural SA i RGA Rural Vida SA.

A l’efecte del Pla Gaudeix Segur, comptabilitzaran com a màxim tres pòlisses del mateix producte.

No es consideraran vàlides per a accedir al Pla Gaudeix Segur les pòlisses que es contracten com a reemplaçament o substitució d’una pòlissa ja existent en cartera, és a dir, les que un mateix prenedor contracte sobre el mateix risc, dins del mateix ram d’assegurança, dins dels tres mesos següents a l’anul•lació d’una d’anterior.

Els membres del pla tindran dret a gaudir dels avantatges exclusius següents:

1. Bonificació

La bonificació consisteix en l’abonament de la quantitat resultant d’aplicar un percentatge prefixat sobre les primes totals de les pòlisses que compleixen les condicions exigides en les bases promocionals. El % de bonificació dependrà del nombre de pòlisses que el client tinga en vigor i al corrent de pagament, segons el quadresegüent:

Assegurances agrupades:
2
triangulo
4%
3-4
triangulo
5%
5 o més
triangulo
8%

L’abonament el farà la Caixa Rural a través d’aquella en què s’han contractat les assegurances associades al pla el dia 25 del tretzé mes a comptar des de la data d’alta de la pòlissa que fa que el client complisca els requisits establits per al Pla Gaudeix Segur.

Per a rebre l’abonament caldrà complir tots els requisits de pertinença al Pla Gaudeix Segur en el moment de l’abonament, i no haver cursat la baixa en el pla de manera voluntària, ni haver-se’n revocat la pertinença per part de Seguros RGA per incompliment d’aquestes condicions.

Una vegada fet l’abonament, el client tindrà dret a una altra bonificació, sobre el total de les pòlisses en vigor, si contracta una altra pòlissa que complisca les condicions establides.

2. Gestor Personal

El client disposarà d’un gestor personal que l’atendrà telefònicament i l’ajudarà davant qualsevol dubte o gestió que vulga fer sobre les seues assegurances. Aquest servei no té límit d’usos. Per accedir al servei, el membre del Pla Gaudeix Segur haurà de telefonar al 91 765 84 11 en horari de 09.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres laborables

3. Assessorament jurídic telefònic

El servei consisteix en l’assessorament jurídic per part d’un advocat al membre del pla, (entenent assessorament com una primera orientació jurídica sense revisió de documentació), sobre alguna de les matèries que s’indiquen a continuació.

  • Qüestions laborals i sobre la seguretat social: contracte de treball, condicions de seguretat i salut en el treball, obligacions i drets del client respecte del centre de treball i els seus treballadors.
  • Qüestions legals relacionades amb l’ús d’internet: els ciberatacs, el ciberassetjament o la presència en Internet (ús de dades personals, comerç electrònic, pesca, suplantació de la identitat i assetjament, amenaces o injúries i calúmnies en les xarxes socials).
  • Qüestions relacionades amb el consum: la protecció dels interessos del client com a consumidor pel que fa a la contractació de serveis o compravenda de béns.
  • Dret fiscal: la defensa dels interessos del client en les reclamacions relacionades directament amb la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com l’assessorament sobre reclamacions o dubtes relatius a la presentació d’aquesta declaració.
  • Drets relatius a l’habitatge: la protecció dels interessos del client en relació amb l’habitatge habitual, i en qualitat de propietari, inquilí o usufructuari.
  • Contractes sobre béns mobles: l’incompliment de contractes que tinguen per objecte coses mobles com ara els de compravenda, depòsit, permuta, pignoració i altres d’anàlegs. S’entendran per coses mobles els objectes de decoració i mobiliari, aparells electrodomèstics, efectes personals i aliments, sempre que aquests béns siguen propietat del client i els utilitze per al seu ús personal. Els animals de companyia queden assimilats a coses mobles.
  • Dret fiscal: assessorament perquè el client defense els seus interessos en les seues reclamacions relacionades directament amb la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com l’assessorament sobre reclamacions o dubtes relatius a la presentació d’aquesta declaració.
  • Fets derivats de la circulació, la compra o la reparació de vehicles de motor dels quals siga titular el client o les persones que convisquen amb ell habitualment en el domicili habitual declarat.

La consulta s’atendrà verbalment, sense emissió de dictamen escrit.

Per accedir al servei, el membre del Pla Gaudeix Segur haurà de telefonar al 91 765 84 11 en horari de 8.00h a 17.00h de dilluns a divendres laborables.

El servei tindrà, per al client usuari, caràcter gratuït i no tindrà límit d’usos.

4. Orientació mèdica telefònica

Orientació mèdica telefònica 24 hores feta per un professional de l’assistència sanitària.
La consulta s’atendrà verbalment, sense emissió de dictamen escrit. L’assessorament consistirà en una primera orientació mèdica sobre la matèria objecte de la consulta i no inclourà revisió de documentació.
El servei tindrà, per al client usuari, caràcter gratuït i no tindrà límit d’usos.
Per accedir al servei, el membre del Pla Gaudeix Segur haurà de telefonar al 91 765 84 11.

5. Ús d’aplicació mòbil d’hàbits saludables

A més, el membre del Pla Gaudeix Segur disposarà de la possibilitat d’accés gratuït a una sèrie de funcionalitats i serveis lligats a una app d’hàbits saludables.
Concretament, les funcionalitats i els serveis prestats amb caràcter gratuït en l’app seran les següents:

  • Índex de vida saludable
  • Indicadors de salut

6. Bons experiència

El membre del Pla Gaudeix Segur disposarà de la possibilitat de canviar un bo anual per una experiència a triar d’un ampli catàleg.

Seguros RGA remetrà un correu electrònic o un SMS, al membre del pla, en què avisarà de la disponibilitat del bo, i adjuntant un codi per descanviar per l’experiència que es vulga que estiga dins del catàleg i les instruccions de bescanvi.

El receptor del codi podrà procedir al bescanvi triant l’experiència que vol a través de la pàgina web experienciadisfrutaseguro.com. Els bons d’experiència tindran una caducitat d’un any, i no seran acumulables. Així mateix, no poden descanviar-se per diners en efectiu, ni poden vendre’s, intercanviar-se o substituir-se.


Fiscalitat
Tant els imports abonats en concepte de bonificació, com els bons de bescanvi per experiències, tindran la consideració de rendiment de capital mobiliari, a integrar en la base imposable de l’estalvi de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.