• Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris

  Cabecera para el código de buenas conductas

Coneix el  “Codi de Bones Pràctiques de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos” (Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre) amb motiu de la pujada dels tipus d’interés en préstecs hipotecaris sobre habitatge.

 • Qui pot acollir-se al Codi de Bones Pràctiques de protecció de deutors hipotecaris sense recursos?

  Podran sol•licitar acollir-se al Codi de Bones Pràctiques únicament les persones físiques titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca sobre habitatge habitual el deutor dels quals estiga en el llindar d’exclusió. 

  Per a considerar que estàs situat en el llindar d’exclusió, s’hauran complir els requisits següents, en diferents aspectes, que et detallem a continuació: 

  1. Ingressos.

  •    Els ingressos dels membres de la unitat familiar no hauran de superar 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) anual, en 14 pagues.
  •    Serà de 4 vegades l’Iprem, en 14 pagues, si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%, dependència o malaltia que l’incapacite laboralment.
  •    O 5 vegades l’Iprem si el deutor hipotecari té una discapacitat psíquica igual o superior al 33%, física o sensorial igual o superior al 65% o una malaltia que l’incapacite laboralment.

  2. Vulnerabilitat. 

  En els 4 anys anteriors a la sol•licitud, la unitat familiar haurà d’haver experimentat:

  •    Una alteració significativa en les seues circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge (l’esforç que represente la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’haja incrementat).
  •    O hagen sobrevingut “circumstàncies familiars d’especial vulnerabilitat” (família nombrosa; monoparental amb fills a càrrec seu; família amb menors; família amb una víctima de violència de gènere; deutor major de 60 anys; discapacitat).

  3. Taxa d’esforç. 

  •   La quota hipotecària supere el 50% respecte dels ingressos nets de la unitat familiar.
  •    O el 40%, quan algun dels membres de la unitat familiar tinga una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li impedisca fer una activitat laboral.

   

  Així mateix, per a l’aplicació de les mesures complementàries i substitutives de l’execució hipotecària a què es refereix l’RD, hauran de concórrer tots els supòsits següents:

  • La unitat familiar manque d’altres béns o drets patrimonials suficients amb què fer front al deute.

  • L’habitatge hipotecat siga l’únic en propietat, i que el préstec s’haja concedit per a l’adquisició d’aquest.

  • El contracte manque d’altres garanties, reals o personals.

  • En el cas d’haver-hi codeutors que no formen part de la unitat familiar, hauran de complir-se les circumstàncies anteriors.

  Quines mesures preveu el Codi de Bones Pràctiques de protecció de deutors hipotecaris sense recursos?

  En funció de quina siga la teua situació financera, si compleixes els requisits anteriors, podràs acollir-te a les mesures següents:

  A.- Si l’esforç que representa la quota de la hipoteca sobre la teua renda familiar s’ha incrementat per 1,5 i la teua unitat familiar està en una de les circumstàncies d’especial vulnerabilitat, podràs:

  1.- Gaudir d’una carència en l’amortització del capital de 5 anys.
  2.- Ampliar el termini d’amortització del préstec fins a un total de 40 anys, a comptar des de la concessió d’aquest.
  3.- Reduir el tipus d’interés aplicable durant el termini de carència a: euríbor menys 0,10.

  B.- Si l’esforç que representa la quota de la hipoteca sobre la teua renda familiar s’haguera incrementat en menys d’1,5 i la teua unitat familiar no està en una de les circumstàncies d’especial vulnerabilitat, podràs:

  1.- Gaudir d’una carència en l’amortització del capital de 2 anys.
  2.- Ampliar el termini del préstec fins a 7 anys més, sense superar el termini de 40 anys des de la concessió d’aquest.
  3.- El tipus d’interés a aplicar durant la carència serà tal que supose una reducció del 0,5 per cent del seu valor actual net.

  En el cas que s’aplique una carència en l’amortització de capital, durant la carència es pagaran interessos i el capital corresponent a les quotes d’aquest període podrà passar-se a una quota final al final del préstec, prorratejar-se en les quotes restants, o fins i tot fer-se una combinació de tots dos sistemes.

  D’altra banda, en tot cas, s’inaplicaran, amb caràcter indefinit, les clàusules limitatives de la baixada del tipus d’interés previstes en els contractes de préstec hipotecari. Addicionalment, les entitats podran reunificar el conjunt dels deutes contrets pel deutor.

  A més, fins al 31 de desembre de 2023 no es meritarà comissió per canvi de tipus d’interés. Transcorregut aquest període, es meritarà una comissió del 0,05%.  

  I finalment, l’amortització anticipada sol•licitada durant els 10 anys posteriors a l’aprovació del pla de reestructuració no comportarà costos per compensació.

  Documentació acreditativa que cal aportar:

  Com a deutor d’un préstec o crèdit hipotecari sobre habitatge habitual en la nostra entitat, si vols acollir-te a les mesures indicades anteriorment, hauràs de demostrar que estàs dins del llindar d’exclusió, lliurant la documentació següent, segons la situació en què estigues:

  INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR
  CERTIFICAT DE RENDESCertificat de rendes, i si escau, impost sobre el patrimoni, expedit per l’AEAT o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si escau, pel que fa a l’últim exercici tributari.
  NÒMINESEn cas que treballes per compte d’altri, les últimes 3 nòmines percebudes.
  PRESTACIONS O DESOCUPACIÓ    En el cas que estigues en situació de desocupació o percebes altres prestacions, el certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en què figure la quantitat mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis de desocupació.
  SALARIO SOCIALEn el cas que percebes un salari social, el certificat acreditatiu d’aquests, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.
  PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITATEn cas que sigues treballador per compte propi, si estigueres percebent la prestació per cessament d’activitat, el certificat expedit per l’òrgan gestor en què figura la quantia mensual percebuda.
  NOMBRE DE PERSONES QUE HABITEN L’HABITATGE 
  LLIBRE DE FAMÍLIALlibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
  EMPADRONAMENTCertificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
  DISCAPACITAT, DEPENDÈNCIA O INCAPACITATDeclaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a fer una activitat laboral.
  TITULARITAT D’ALTRES BÉNS I DRETS
  REGISTRE DE LA PROPIETATCertificats de titularitats del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
  ESCRIPTURESEscriptures de compravenda de l’habitatge i de constitució de la garantia i altres documents justificatius, de les garanties reals o personals constituïdes, si n’hi haguera.

  A més, els deutors hauran de signar una declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits.

  Mesures complementàries en el Codi de Bones Pràctiques:

  D’altra banda, una vegada finalitzat el període de carència en l’amortització de capital del teu pla de reestructuració, podràs instar la sol•licitud d’un segon pla de reestructuració, que suposarà:

  •    una carència en l’amortització de capital de 5 anys i
  •    el tipus d’interés d’euríbor menys 0,10,

  sempre que l’eixida de la carència no siga el fet determinant d’estar en aquest llindar d’exclusió.

  Documents relacionats