• Caixa Popular

  Què és MiFID?

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de serveis d’inversió i, per tant, afecta directament la manera com les entitats de crèdit o empreses d’inversió informen, assessoren o venen productes financers als seus clients o clients potencials. Aquesta directiva està vigent des de l’1 de novembre de 2007.

MiFID II és la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID i que va entrar en vigor el 3 de gener de 2018.

Quins són els objectius de MiFID II?

 • Reforçar la protecció i la transparència a l’inversor i les normes de conducta, així com les condicions de competència en la negociació i la liquidació d’instruments financers.

 • Introduir un marc regulador comú que unifique els serveis financers als països de la Unió Europea.

 • Augmentar la transparència i la supervisió dels mercats financers i vetlar pel funcionament correcte dels mercats en la formació de preus.

 • Regular el comportament de les entitats financeres incrementant la competència entre aquestes.

Serveis d’inversió principals

 • Venda assessorada: consisteix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, basades en les seues circumstàncies personals (situació financera, perfil de risc, coneixement o experiència en instruments financers, objectius d’inversió).

 • Venda no assessorada (comercialització): consisteix en l’execució i la tramitació d’ordres per compte de clients sobre productes d’inversió. Caixa Popular només us oferirà els instruments financers que considere adequats a vosaltres. Quan sol·liciteu sota la vostra pròpia iniciativa la contractació d’un instrument financer no complex, Caixa Popular no està obligada a avaluar els vostres coneixements i la vostra experiència.

 • Gestió discrecional de carteres: l’entitat gestiona les vostres inversions d’acord amb l’ordre conferida pel client, que es recull en un contracte de gestió de cartera específic.

A quins productes s’aplica?

 • Renda variable

 • Renda fixa

 • Instruments del mercat monetari

 • Institucions d’inversió col·lectiva, entre els quals els fons d’inversió

 • Derivats en mercats organitzats i OTC (derivats no cotitzats en mercats organitzats)

 • Productes estructurats o referenciats

 • Altres valors i actius financers híbrids

 

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni el mateix risc. Per això, la MiFID distingeix entre dos tipus de productes que es classifiquen en funció de la complexitat i de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment: producte complex i producte no complex.

No quedarien afectats per la MiFID, entre altres, els productes següents:

 • Comptes corrents

 • Llibretes d’estalvi a la vista

 • Imposicions a termini fix

 • Depòsits a termini de rendiment variable amb capital garantit

 • Plans de pensions

 • Assegurances d’estalvi (P2000, PVI, Unit Linked…)

 • Mitjans de pagament

Com s’adapta el producte al client?

La MiFID preveu dos tipus d’avaluació o test que, segons les circumstàncies, haurà d’efectuar el client.

 

1. Test d’idoneïtat

Avalua els coneixements i l’experiència del client, els seus objectius d’inversió i la capacitat financera. Aquest test s’ha de fer, en tot cas, quan hi ha assessorament en matèria d’inversió (mitjançant contracte).

No obstant l’anterior, per a determinades contractacions d’instruments financers i de manera puntual, Caixa Popular també avaluarà els coneixements i l’experiència del client, els seus objectius d’inversió i la capacitat financera.

 

2. Test de conveniència

Avalua els coneixements i l’experiència del client sobre l’instrument que es disposa a contractar. S’aplica quan es tracta d’un producte complex i la iniciativa de contractació rau en el client o quan, en el cas dels productes no complexos, el client indica que la iniciativa de l’operació és de Caixa Popular.

 

Qui es beneficia de MiFID?

MiFID estableix una sèrie de normes de conducta a aplicar en la relació amb els clients en funció del tipus de servei prestat, el tipus de producte i la classificació atorgada a aquests.

Caixa Popular disposa de mesures de protecció que s’ajusten a la normativa MiFID i que es poden apreciar tant abans com després de contractar determinats productes i serveis d’inversió.

 

Abans d’invertir:

A. Es classifica el client en funció de 3 categories que, ordenades de més a menys nivell de protecció, són:

 • Detallista: particulars, pimes.

 • Professional: grans empreses, inversors institucionals...

 • Contrapart elegible: bancs, caixes, entitats regulades...

Caixa Popular assigna a cada client inversor una categoria, que podrà ser modificada pel client si ho sol·licita, en la seua oficina habitual, si es donen els requisits establits per la norma.

No obstant això, un canvi de classificació a una categoria que pressupose un nivell de coneixements i d’experiència financera més alt podria implicar limitacions quant a la protecció com a client per a la prestació de serveis d’inversió per part de Caixa Popular.

B. Se sol·licita al client una informació determinada, a través dels denominats test de conveniència i test d’idoneïtat, segons el servei d’inversió que se li haja de prestar, per a avaluar si els productes són convenients segons els seus coneixements i la seua experiència (comercialització de productes) o adequats per al seu perfil inversor (assessorament i gestió discrecional de carteres).

C. Es facilita informació al client que li permeta comprendre la naturalesa i els riscos dels productes i dels serveis d’inversió, i se l’ajuda a prendre decisions.

 

Durant i després de la inversió:

A. Mitjançant la documentació correcta de les operacions que es duguen a terme.

B. Amb una gestió de les ordres dels clients ràpida i àgil, mitjançant els diferents canals que la Caixa posa a la disposició dels clients.

C. Aplicant la seua política d’execució d’ordres o millor execució i la confirmació posterior de cada operació.

D. Remetent als clients informació periòdica sobre les seues inversions.

 • Informes d’inversió: rebreu l’evolució dels vostres productes d’estalvi i inversió i els canvis en les vostres posicions en el període de referència.

 • La Caixa us remetrà informació, almenys una vegada l’any, sobre els costos que haja tingut en relació amb els productes i els serveis prestats.

E. L’entitat us requerirà l’actualització dels test d’avaluació amb la periodicitat que la norma exigisca.

Quins aspectes nous de protecció a l’inversor estableix MiFID II?

 1. Formació dels empleats: els empleats que informen o assessoren sobre inversions han de tindre uns coneixements i una experiència adequats; és obligació de les entitats financeres acreditar els seus coneixements per a informar o assessorar sobre productes d’inversió.

 2. Avaluació de la idoneïtat: MiFID II reforça determinats aspectes del test d’idoneïtat. En concret, s’obté més informació sobre la capacitat de suportar pèrdues (en l’àmbit de la situació financera) i la tolerància al risc del client (en l’àmbit dels objectius d’inversió) amb la finalitat d’ajustar encara millor les recomanacions a les necessitats del client.

 3. Definició del mercat objectiu: les entitats financeres han de disposar d’un procediment per a aprovar i revisar els seus productes o serveis i, a més, determinar la categoria de clients a qui s’ofereixen.

 4. Informació al client: s’ha d’informar els clients detalladament de les característiques dels productes i dels serveis d’inversió, abans d’oferir-los, especialment els riscos, els costos i les despeses associats. Així mateix, es veuen incrementats els requisits d’informació posteriors a la contractació.

 5. Cobrament d’incentius: es restringeixen els supòsits que permeten el cobrament d’incentius de tercers per part de les entitats financeres; és un requisit necessari per al cobrament que s’incremente la qualitat del servei oferit al client. Així mateix, s’ha de proporcionar al client informació detallada de tots els incentius que percep l’entitat.

 6. Identificació i gestió dels possibles conflictes d’interés: es reforcen les polítiques d’identificació, gestió i prevenció dels conflictes d’interés.

Una altra informació d’interés

Política d’execució

Descriu les mesures adoptades per l’entitat per a tractar d’obtindre el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l’entrada en vigor de MiFID II, anualment, publicarem els principals intermediaris i centres d’execució que transmeten ordres de clients per a cada classe de producte financer, així com informació sobre la qualitat d’execució obtinguda.

 

Política d’incentius

Informa de l’existència, la naturalesa i la quantitat de les comissions, dels honoraris o dels beneficis no monetaris que l’entitat pot rebre o bé pagar a tercers. Amb la finalitat de proporcionar més claredat sobre el cobrament o el pagament d’incentius, us n’indicarem la quantitat prèviament a la contractació de l’operació. Quan no siga possible determinar-ne l’import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la quantitat. En aquest cas, se us comunicarà posteriorment l’import exacte.

El document adjunt mostra les mesures/accions aplicades per l'Entitat per a millorar la Qualitat del servei prestat als Clients. Les mesures/accions implantades es relacionen amb els diferents requeriments identificats per la Normativa que justifiquen el cobrament d'incentius, així com amb els diferents serveis d'inversió relacionats i amb els diferents segments de clients que tenim identificats en l'entitat, tenint en compte que les categoritzacions per segment tenen correlació amb el volum d'incentius percebuts.

Política de conflictes d’interés

L’entitat disposa actualment de mesures i procediments per a detectar, previndre o, si s’escau, gestionar els possibles conflictes d’interés que pogueren sorgir en la prestació dels seus serveis. Si no fora prou, l’entitat us revelarà la naturalesa general, l’origen dels conflictes d’interessos i les mesures adoptades per a mitigar aquests riscos abans d’actuar.

 

Política de salvaguarda d’actius

Estableix mesures adequades i específiques que garanteixen la salvaguarda dels instruments financers i dels fons dels clients, i en concret: la distinció efectiva dels actius d’un client dels d’altres clients i dels de la mateixa entitat i la seua exactitud i la seua correspondència amb els instruments i els fons dels clients, en què es fan conciliacions periòdiques amb fonts externes, en cas d’utilització de terceres entitats com a subdepositaris.

 

Criteris principals del procediment per a prestar serveis d’inversió

 

Principals centres d’execució (RTS 28)

D’acord amb el Reglament Delegat (UE) 2017/576 de la Comissió es mostra un document adjunt, en què figura la identitat dels centres d’execució principals en termes del volum de negociació en què s’han executat les ordres dels nostres clients.

Informació precontractual