• Caixa Popular

    Queixes i reclamacions

    Quejas y Reclamaciones - Persona poniendo una queja o reclamación a través de su portátil

Si desitges presentar una Queixa o Reclamació, en acompliment de la normativa legal vigent, deuràs dirigir-la per escrit al Departament d'Atenció al Client de Caixa Popular o al Defensor del Client de la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit.

La presentació de les queixes i reclamacions podrà efectuar-se personalment o per mitjà de representació degudament acreditada, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que estos permeten la lectura, impressió i conservació dels documents i en estos casos s'ajusten a les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

La Reclamació o Queixa, per a poder ser admesa a tràmit per qualsevol dels dos Servicis, haurà de contindre:

  • Nom, cognoms i domicili de l'interessat/da i, si és procedent, de la persona que el/la represente, degudament acreditada; número del document nacional d'identitat per a les persones físiques i dades referides a registre públic per a les jurídiques.

  • Motiu de la reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les que es sol•licita un pronunciament.

  • Contra qui es dirigix la reclamació fent expressa menció a l'Oficina o Oficines, Departament o Servici on s'hagueren produït els fets objecte de la Reclamació.

  • Que el reclamant no té coneixement que la matèria objecte de la reclamació està sent substanciada a través d'un procediment administratiu, arbitral o judicial.

  • Lloc, data i signatura.

 

Cal acompanyar la reclamació amb la prova documental que tinga el reclamant i en què es fonamente la reclamació.

 

Servei d'Atenció al Client – CaixaPopular

Servicio de Atención al Cliente – Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

DEFENSOR DEL CLIENTE EN DETERMINADAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Paseo de la Castellana, núm. 21, piso 5º 28046 MADRID

defensor.cliente@argaliabogados.com 
 

 

 

 

Si la solució oferida no li resulta satisfactòria o haguera transcorregut un termini màxim de dos mesos des de la presentació de l’escrit sense haver rebut resposta, el client pot plantejar les seues queixes i reclamacions, segons corresponga, davant:

 

Abans de recórrer a aquests serveis, la normativa exigeix que el client justifique que ha acudit prèviament al servei d'atenció al client.