• Caixa Popular

  Què és la SEPA?

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

SEPA es correspon amb l’acrònim de “Single Euro Payments Area”, és a dir, la Zona Única de Pagaments.

Aquesta zona a què pertanyen els 28 estats membres de la Unió Europea, a més d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa, Mònaco i San Marino, és l’àrea en què tots els agents econòmics que hi poden operar, tant ciutadans com empreses, podran fer i rebre pagaments en euros amb les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, i independentment de la situació d’origen i destinació.

La SEPA, que es va originar per l’impuls de les entitats financeres i el suport d’altres institucions europees, com el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, suposa la creació d’una sèrie d’infraestructures i de nous estàndards que persegueixen la igualtat de la realització i la recepció de pagaments a través de transferències, domiciliacions bancàries i operacions amb targetes.

L’èxit de tots aquests processos pot comportar beneficis econòmics ben importants per a totes les parts, i també per al conjunt de la societat.

Objectius

L’objectiu fonamental de la Zona Única de Pagaments és facilitar els pagaments en tota l’àrea del Mercat Únic Europeu, en particular les transferències, els deutes directes i els pagaments efectuats amb targeta, de manera que es puguen fer amb la mateixa facilitat, senzillesa, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels estats membres.

A més, pretén contribuir a la integració europea mitjançant un mercat de petits pagaments, en la zona de l’euro, competitiu i innovador, que puga aportar un nivell de serveis millor, productes més eficients i alternatives més barates per a efectuar els pagaments.

Per tant, la SEPA persegueix una vertadera integració monetària en el territori europeu a través de:

 • Una moneda única, que ja utilitzem des de l’any 2002.

 • Un únic conjunt d’instruments de pagament que es materialitzen en els serveis de transferències, deutes per domiciliacions bancàries i pagaments amb targeta.

 • El desenvolupament d’una sèrie d’infraestructures que permeten processar diferents pagaments (en euros) d’una manera eficient.

 • La utilització d’estàndards tècnics comuns en tots els països membres.

 • L’aplicació de pràctiques comercials comunes.

 • La implantació, des de fa uns quants anys i que continua actualment, d’un marc legal harmonitzat que ens permeta dur a terme els propòsits esmentats anteriorment.

 • El desenvolupament, d’una manera contínua, de nous serveis orientats al client.

Avantatges

Augmentarà l’eficiència de les gestions dels consumidors, ja que podran tindre un sol compte en què centralitzar tots els pagaments a qualsevol país de la zona d’influència SEPA.

Per exemple, les persones que viuen o treballen en un país de la Unió Europa ja no necessitaran mantindre un compte bancari al seu país d’origen i un altre de diferent al país en què resideixen i on paguen els rebuts, el lloguer, etc.; a partir d’ara podran fer totes aquestes operacions amb un sol compte, per exemple des del compte del seu país natal.

Permetrà la centralització dels negocis. Per a les empreses suposarà grans avantatges, ja que no hauran de mantindre diferents comptes en cada país on operen. A més, podran millorar la gestió comptable en unificar-se el format de pagament, fet que els estalviarà temps i diners.

Reduirà el cost dels pagaments transfronterers mitjançant targetes de crèdit o dèbit i transferències electròniques al mateix cost que les transaccions efectuades dins d’un mateix estat.

Els terminals de punts de venda que s’utilitzen en els comerços per a acceptar els pagaments amb targetes aniran estandarditzant-se, i això permetrà que els comerciants puguen acceptar una gamma més àmplia de targetes.

Hi haurà més competència de mercat, que comportarà al llarg del temps la innovació de nous productes, com per exemple la facturació electrònica, la iniciació de pagaments amb telèfons mòbils o a través d’Internet, bitllets d’avió electrònics, notificacions relatives a crèdits o conciliació electrònica, i millors preus i condicions per als usuaris.

Reducció de terminis en l’execució de pagaments transfronterers fins a 3 dies hàbils.

Un grau més alt d’integració entre tots els agents econòmics i els països que formen la zona d’influència de SEPA.

Serveis i preus més fàcils de comparar per als clients en els tres tipus de pagaments: transferències, deutes i targetes.

Característiques operacions

1. Transferències

Una transferència SEPA és l’enviament d’una ordre de pagament des de l’entitat del pagador fins a l’entitat bancària del beneficiari sempre que complisca una sèrie de requisits:

Es tracta sempre d’una transferència del tipus SHARE, és a dir, les despeses es comparteixen entre els dos intervinents de la transacció.

L’emissor paga a la seua entitat una comissió, que és inferior a les despeses que hauria tingut si la transferència haguera sigut del tipus OUR (l’ordenant assumeix totes les despeses), i el beneficiari abona a la seua entitat la tarifa que té establida per a aquesta mena d’operacions.

El beneficiari rep el total de l’import de la transferència; després, de manera independent, la seua entitat li carrega el cost del servei per recepció d’aquesta transferència.

No té límit d’import, però ha de ser en euros i la destinació, qualsevol país de la zona SEPA.

El termini màxim per a la liquidació és de 3 dies hàbils.

El client ha d’aportar les dades completes dels comptes d’origen i destinació, és a dir, el BIC i l’IBAN.

2. Càrrecs

Els càrrecs directes són transferències, com les anteriors, acordades entre les parts, encara que les inicia el beneficiari a través de la seua entitat bancària, sempre que abans el pagador n’haja expressat el consentiment prèviament. Els deutes se solen associar als rebuts o a les factures i les característiques que han de complir per a ser considerats com a operacions SEPA són:

Han de ser en euros i la destinació ha d’estar situada en qualsevol país membre de la zona delimitada en la SEPA.

Els pagaments poden ser tant periòdics com puntuals.

El termini màxim de liquidació és de 5 dies hàbils per al primer pagament i de 2 per als pagaments periòdics següents.

També han de facilitar-se les dades completes dels comptes, és a dir, el BIC i l’IBAN.

3. Targetes

Finalment, en el cas dels pagaments amb les targetes, l’entrada en vigor de la SEPA farà que:

Els titulars de les targetes puguen pagar en euros amb una única targeta en tota la zona SEPA. L’única limitació que poden trobar és que el comerç no admeta el pagament d’una marca de targeta determinada.