• Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat

  Capçalera per al codi de bones conductes

Coneix el “Codi de Bones Pràctiques de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos” (Reial decret llei 6/2012, de 9 de març) que ha sigut modificat (Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre) amb motiu de la pujada dels tipus d'interés en préstecs hipotecaris sobre habitatge.

 • Gris oscuro
 • Qui pot acollir-se al Codi de Bones Pràctiques de protecció de deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat?

  Podran sol·licitar acollir-se al Codi de Bones Pràctiques únicament les persones físiques que siguen titulars de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual del deutor o de l'hipotecant no deutor, el preu d'adquisició del qual no excedisca de 300.000 euros, hagen sigut constituïts fins al 31 de desembre de 2022 i que estiguen situats en el risc de vulnerabilitat.

  Per a considerar que et trobes situat en risc de vulnerabilitat, s'hauran de complir tots els següents requisits, en diferents aspectes, que a continuació et detallem:

  1. Ingressos.

  •    Els Ingressos dels membres de la unitat familiar no hauran de superar 3,5vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM) anual, en 14 pagues.
  •    Serà de 4,5 vegades el *IPREM, en 14 pagues, si algun membre de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%, dependència o malaltia que incapacite laboralment.
  •    O 5,5 vegades el IPREM si el deutor hipotecari té una discapacitat psíquica igual o superior al 33%, física o sensorial igual o superior al 65% o una malaltia que li incapacite laboralment.

  2. Vulnerabilitat.

  En els 4 anys anteriors a la sol·licitud, la unitat familiar haurà d'haver patit:

  •   Una alteració significativa en les seues circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge (l'esforç que represente la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'haja multiplicat per almenys 1,2).
  •    O hagen sobrevingut “circumstàncies familiars d'especial vulnerabilitat” (discapacitat superior al 33%, dependència o malaltia que li incapacite de manera permanent, persones amb vincle de parentiu amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge (fins a tercer grau de consanguinitat o afinitat), amb discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapacite o víctima de violència de gènere).

  3. Taxa d'esforç.

  •    La quota hipotecària supere el 30% respecte als ingressos nets de la unitat familiar.

  Quines mesures contempla el Codi de Bones Pràctiques?

  Si compleixes els requisits anteriors, podràs acollir-te a qualsevol de les següents dues opcions:

  OPCIÓN 1 - AMPLIAR EL PLAZO TOTAL DE TU PRÉSTAMO, HASTA UN MÁXIMO DE 7 AÑOS, CON LA OPCIÓN DE:

  A.- Si tu préstamo fue constituido antes del 1 de junio de 2022:

  Pagar la mateixa quota que tenies l'1 de juny de 2022, durant 12 mesos des del moment en el qual es realitze la novació, a través d'una manca total o parcial del principal.

  B.- Si el teu préstec va ser constituït després de l'1 de juny de 2022:

  Pagar la mateixa quota que tenies quan vas formalitzar el préstec, durant 12 mesos des del moment en el qual es realitze la novació, a través d'una manca total o parcial del principal.

  En qualsevol dels dos casos cal assenyalar que:

  • En el cas que la manca total del principal no fora suficient per a establir la quota a pagar, en els imports indicats en el quadre superior, durant els 12 primers mesos de l'ampliació del termini, llavors s'aplicarà solament una manca total del préstec.
  • El principal no amortitzat reportarà interessos, aplicant-se aquell tipus que supose una reducció del 0,5% del Valor Actual Net (VAN) del préstec, d'acord amb la normativa vigent.
  • Una vegada finalitzada la manca, el préstec liquidarà segons les condicions pactades i recollides en escriptura inicialment.

  OPCIÓ 2 - SI EL TEU PRÉSTEC ÉS A TIPUS D'INTERÉS VARIABLE, PODRÀS SOL·LICITAR EL SEU CANVI A TIPUS D'INTERÉS FIX. L'oferta realitzada per l'Entitat en aquest cas podrà tindre el tipus fix que oferisca lliurement l'Entitat.

  A aquestes mesures cal afegir que fins al 31 de desembre de 2023 no es reportaran compensacions o comissions per reembossament o amortització anticipada total i parcial dels préstecs i crèdits hipotecaris a tipus d'interés variable previstos per als supòsits de fet contemplats en els apartats 5, i 6 de l'article 23 de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

  Documentación acreditativa que es necesario aportar:

  Com a deutor d'un préstec o crèdit hipotecari sobre habitatge habitual en la nostra entitat, si desitges acollir-te a les mesures indicades anteriorment, hauràs de demostrar que la teua unitat familiar es troba en risc de vulnerabilitat entregant la següent documentació, segons la situació en la qual et trobes:

  INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR
  CERTIFICAT DE RENDESCertificat de rendes, i en el seu cas, Imposat de Patrimoni, expedit per al *AEAT o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, en relació amb l'últim exercici tributari.
  NÒMINES

  En cas que treballes per compte d'altri, les últimes 3 nòmines percebudes.

  PRESTACIONS O DESOCUPACIÓ

  En el cas que estigues en situació de desocupació o percebes altres prestacions, el certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis de desocupació

  SALARI SOCIAL

  En el cas que percebes un salari social, el certificat acreditatiu d'aquests, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per l'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals

  PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

  En cas que sigues treballador per compte propi, si estiguera percebent la prestació per cessament d'activitat, el certificat expedit per l'òrgan gestor en el qual figura la quantia mensual percebuda

  NOMBRE DE PERSONES QUE HABITEN L'HABITATGE
  LLIBRE DE FAMÍLIALlibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
  EMPADRONAMENT

  Certificat d'empadronament o relatiu a les persones empadronades en l'habitatge, amb referència al moment de la prestació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors

  DISCAPACITAT, DEPENDÈNCIA O INCAPACITAT

  Declaració de discapacitat, de dependència o incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral.

  En el cas que s'aplique una manca en l'amortització de capital, durant la manca es pagaran interessos i el capital corresponent a les quotes d'aqueix període, podrà passar-se a una quota final al final del préstec, prorratejar-se en les quotes restants, o fins i tot realitzar-se una combinació de tots dos sistemes.

  TITULARITAT D'ALTRES BÉNS I DRETS
  REGISTRE DE LA PROPIETATCertificats de titularitats del Registre de la Propietat tots els membres de la unitat familiar
  ESCRIPTURES

  Escriptures de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia i altres documents justificatius, de les garanties reals o persones constituïdes, si n'hi haguera.

  A més, els deutors hauran de signar una declaració relativa al compliment dels requisits exigits.

  QUINS PASSOS SEGUIREM?

  En cas que et trobes en risc de vulnerabilitat i desitges acollir-te al Codi de Bones Pràctiques hauràs de posar-te en contacte amb el teu gestor habitual i acreditar-nos que estàs en aquesta circumstància, entregant-nos tota la documentació necessària; després de la qual cosa disposarem de 15 dies per a formalitzar la novació o modificació del préstec.

  Una vegada analitzada la informació que ens entregues així com la situació de tu préstec, t'entregarem un document amb la informació simplificada de totes les mesures alternatives a les que pots optar per a modificar les condicions del préstec, així com les conseqüències jurídiques i econòmiques de cadascuna d'elles; de tal forma que pugues analitzar-les amb detall i pugues triar aquella que consideres més adequada.

  Després d'optar per una d'elles hauràs de comunicar-nos la teua decisió en ferma i et farem lliurament de la proposta final d'acord de novació o modificació del préstec, amb totes les seues condicions.