• Línia ICO Avals - Ucraïna

  Col•laborem en el manteniment del teixit empresarial de les nostres àrees d’influència.

  #SeguimAmbTu

  Línea ICO Avales - Ucrania - Industria

Sigues autònom, pime o gran empresa, explica’ns el teu cas i analitzarem la teua necessitat de finançament. A través de les Línies ICO- AVALS UCRAÏNA, s’obri una línia d’avals amb garantia de l’Estat, amb la finalitat d’atendre les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, com l’increment dels preus de l’energia, les matèries primeres o l’electricitat.

El 29 de març passat es va aprovar l’RDL 6/2022, sobre mesures urgents en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, a través del qual s’habilita una línia d’avals públics amb la finalitat de donar cobertura al finançament atorgat per entitats financeres supervisades, a autònoms i empreses, que els permeta fer front a les necessitats de liquiditat (despeses corrents, capital circulant i inversions).
 

 • Gris oscuro
 • Qui pot sol•licitar-ho?

  La Línia ICO Avals Ucraïna podrà ser sol•licitada per tots els autònoms i les empreses (públiques nacionals, autonòmiques i locals), pertanyents a tots els sectors productius, llevat del sector financer i d’assegurances, que estiguen afectades pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, com poden ser la disrupció dels fluxos comercials, la ruptura de les cadenes de subministrament o l’increment dels preus de l’energia o de les matèries primeres.

  Terminis per a la sol•licitud

  Les entitats financeres col•laboradores podran sol•licitar avals fins a l’1-12-2022, i l’empresa ha de formular la seua sol•licitud amb antelació suficient a l’entitat.

  Modalitats de finançament i requisits d’elegibilitat

  Les modalitats de finançament elegibles seran nous préstecs i altres modalitats de finançament atorgades a empreses i autònoms, sempre que:

  • Els nous préstecs i operacions s’hagen formalitzat amb posterioritat al 3 de juny de 2022.
  • El termini del finançament avalat no siga inferior a 3 mesos.
  • Els acreditats no figuren en situació de morositat en la data de formalització de l’operació.
  • Els beneficiaris no tinguen en el moment de la sol•licitud d’aval cap execució d’avals gestionats per ICO.
  • Els acreditats no estiguen subjectes a un procediment concursal a la data de signatura de l’operació de finançament.
  • Els acreditats no han d’estar incursos en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003.
  • Els acreditats no estiguen subjectes a sancions que la Unió Europea haja pogut establir arran de l’agressió contra Ucraïna per part de Rússia.

  On he de dirigir la meua sol•licitud?

  Els clients que vulguen beneficiar-se de la Línia ICO Avals, hauran de sol•licitar-ho a través de la seua oficina habitual, i hauran d’adjuntar la documentació que s’hi requerisca.

  L’entitat financera decidirà sobre la concessió del finançament corresponent al client, d’acord amb els seus procediments interns i les polítiques de concessió i riscos.