• Línia ICO Avals - Ucraïna

  Col•laborem en el manteniment del teixit empresarial de les nostres àrees d’influència.

  #SeguimAmbTu

  Línea ICO Avales - Ucrania - Industria

Sigues autònom, PIME o Gran Empresa, explica'ns el teu cas i analitzarem la teua necessitat de finançament. A través de les Línies ICO- AVALS UCRAÏNA, s'obri una línia d'avals amb garantia de l'Estat, amb la finalitat d'atendre les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, com l'increment dels preus de l'energia, matèries primeres o electricitat.

Contínua vigent el RD6/2022 sobre Mesures Urgents en resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, a través del qual s'habilita una Línia d'Avals Públics amb la finalitat de donar cobertura al finançament atorgat per entitats financeres supervisades, a autònoms i empreses, que els permeta fer front a les necessitats de liquiditat (despeses corrents, capital circulant i inversions).

 • Gris oscuro
 • Qui pot sol•licitar-ho?

  La Línia ICO Avals Ucraïna podrà ser sol•licitada per tots els autònoms i les empreses (públiques nacionals, autonòmiques i locals), pertanyents a tots els sectors productius, llevat del sector financer i d’assegurances, que estiguen afectades pels efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, com poden ser la disrupció dels fluxos comercials, la ruptura de les cadenes de subministrament o l’increment dels preus de l’energia o de les matèries primeres.

  Terminis per a la sol•licitud

  Les Entitats financeres col·laboradores podran sol·licitar operacions d'avals acollits al Marc Temporal 2.1 fins al 01.06.2024, devent l'empresa formular la seua sol·licitud amb antelació suficient a l'entitat.

  No podran sol·licitar-se noves operacions d'avals a l'empara del MT 2.2.

  Modalitats de finançament i requisits d’elegibilitat

  Les modalitats de finançament elegibles seran nous préstecs i altres modalitats de finançament atorgades a empreses i autònoms, sempre que:

  • El termini del finançament avalat no siga inferior a 3 mesos
  • Els acreditats no figuren en situació de morositat en la data de formalització de l'operació.
  • Els beneficiaris no tinguen en el moment de la sol·licitud d'aval cap execució d'avals gestionats per iCO.
  • Els acreditats no estiguen subjectes a un procediment concursal a data de firma de l'operació de finançament
  • Els acreditats no han d'estar incursos en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari arreplegades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003.
  • Els acreditats no estiguen subjectes a sancions que la Unió Europea haja pogut establir arran de l'agressió contra Ucraïna per part de Rússia. 

  On he de dirigir la meua sol•licitud?

  Aquells clients que desitgen beneficiar-se de la Línia ICO-Avals, hauran de sol·licitar-ho a través de la seua oficina habitual, havent d'adjuntar la documentació requerida per a això.

  L'entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client, d'acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos. 

  Sol·licituds extensió termini de venciment

  L'ICO ha procedit a habilitar la possibilitat d'extensió del termini de venciment en aquelles operacions avalades a l'empara de la Línia ICO Avals Ucraïna.

  Característiques:

  • Podran sol·licitar-ho els clients que tinguen operacions acollides a la Línia ICO Avals Ucraïna.
  • Els terminis màxims seran:
   • Operacions acollides al Marc Temporal 2.1 podran estendre el termini fins al límit de 10 anys des de la seua formalització.
   • Operacions acollides al Marc Temporal 2.2 podran estendre el termini fins al límit de 8 anys des de la seua formalització.
  • Les empreses i autònoms que sol·liciten l'extensió del termini de les seues operacions avalades han de complir totes les condicions establides en l'Acord del Consell de Ministres de 5 de desembre de 2023. Així mateix, Caixa Popular, seguint les condicions establides en l'Acord del Consell de Ministres esmentat anteriorment i en aplicació dels seus procediments i polítiques internes, podrà acceptar o rebutjar les sol·licituds d'extensió de venciment realitzades pels clients, i sempre en compliment de tota la normativa referent al règim d'ajuda del Marc Temporal.
  • Aquells clients interessats a sol·licitar l'extensió de la línia ICO AVALS UCRAÏNA hauran de sol·licitar-ho a través de la seua oficina habitual, havent d'adjuntar la documentació requerida per a això.