• Compliment Normatiu

  Compliment Normatiu

  Compliment Normatiu
 • Gris oscuro
 • Prevenció de Blanqueig de Capitals

  Caixa Popular - Caixa Rural C.C.V., Entitat Financera degudament constituïda i domiciliada a Espanya, està compromesa en el compliment estricte de tota normativa, nacional i internacional, de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

  Aquest compromís comporta l'aplicació de les polítiques i procediments escrits establits en compliment tant de la legislació espanyola, com d'aquella normativa internacional aplicable dins del territori nacional, sent supervisats, tant l'establiment com el seu compliment, pel Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

  Aquestes polítiques i procediments tenen com a objectiu la no utilització de l'estructura de l'Entitat per a la realització d'activitats que pogueren estar relacionades amb el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

  Les principals obligacions recollides en les esmentades polítiques i procediments consisteixen en:

  • Establiment de polítiques i procediments d'admissió de clients.
  • En tot cas, està prohibit l'establiment de relacions de negoci tant amb persones incloses en la llista pública de la Unió Europea de persones relacionades amb el terrorisme, com amb Bancs Pantalla (Shell Banks).
  • Establiment de mesures de diligència deguda a tots els clients. Aquestes mesures de diligència deguda, formades per les obligacions d'identificar, conéixer i realitzar un seguiment continu de la relació de negocis, s'aplicaran en funció del risc assignat a cada client.
  • El coneixement de l'activitat del client implica més accions que la mera aportació de documentació.
  • Conservació digitalitzada dels documents identificatius i acreditatius de l'activitat dels clients durant un termini de deu anys.
  • Anàlisi d'operacions, a través d'eines informàtiques que permeten la detecció d'operacions sospitoses o inusuals.
  • Comunicació al Servei Executiu de totes aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.
  • Comunicació al SEPBLAC de tota aquella informació que siga ben requerida per aquest organisme, bé d'obligada comunicació.
  • Formació a tots els empleats de l'entitat en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
  • Accés per part de tots els empleats de l'entitat tant a les polítiques i procediments escrits interns, com a qualsevol modificació d'aquestes.
  • Auditoria anual per part d'un expert extern en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, que analitza tant els procediments establits en matèria de prevenció del blanqueig de capitals, així com el seu compliment.
  • Establiment d'un Òrgan de Control Intern.

  Todas las políticas y procedimientos que en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son aplicadas por Caixa Popular, son actualizadas en función de lo establecido en la normativa vigente en cada momento. Toda la información institucional, económica y financiera de la entidad, así como sobre sus accionistas, miembros del Consejo de Administración y líneas de negocio, puede ser obtenida a través de la página web: www.caixapopular.es

  Informació Prevenció Blanqueig de Capitals

  Compliment Penal

  Dins del compromís assumit per  Caixa Popular Caixa Rural Coop de Crèdit Veuen relació al compliment de la normativa vigent, nacional i internacional, cobren especial importància les mesures implantades per l'Entitat, tendents a evitar la comissió, per empleats i directius, de conductes delictives tipificades en la legislació penal.

  A aquest efecte, el Consell Rector de Caixa Popular Caixa Rural Coop de Crèdit V. va establir l'any 2015 un Model de Prevenció de Riscos Penal (d'ara en avant, el Model PRP) que tenia per objecte evitar, o almenys, a mitigar en la mesura del possible, la comissió de delictes en l'àmbit de l'activitat pròpia de l'Entitat. Aquest Model era també extensiu als membres del propi Òrgan d'administració de l'Entitat i a diverses societats participades.

  Entre les finalitats que perseguia el Model PRP estava la de transmetre, tant internament com de cara a tercers i al públic en general, la cultura de compliment que regeix les relacions de negoci de Caixa Popular Caixa Rural Coop de Crèdit V., basada en el principi de “tolerància zero” quant a la comissió de delictes.

  Dins de les mesures adoptades a conseqüència de l'establiment del Model PRP, es va procedir a relacionar les polítiques i procediments necessaris per a mitigar el risc penal, es va habilitar un canal de comunicació amb l'òrgan responsable del Model PRP per a denunciar conductes que pogueren ser constitutives de delictes i es va establir un procediment disciplinari per a sancionar adequadament l'incompliment de totes les mesures incloses en el Model PRP.

  Aquest Model PRP ha anat evolucionant a mesura que s'han anat produint canvis normatius i, fonamentalment, a conseqüència de les revisions periòdiques d'aquest. Aquestes últimes van aconsellar dur a terme determinades modificacions per a adequar el Model a les noves necessitats dels nostres clients i a les activitats  desenvolupades per l'Entitat. 

  Fent un pas més en aquesta tasca d'alinear l'activitat desenvolupada per Caixa Popular Caixa Rural Coop de Crèdit V. amb els requeriments normatius, s'ha considerat convenient transformar el Model PRP de l'Entitat, en un Sistema de Gestió  de Compliment Penal (SGCP) que no sols contemple els requeriments exigits per la legislació penal sinó també pel que es disposa en la Norma UNEIX 19601 relativa a Sistemes de Gestió de Compliance Penal.

  Per a qualsevol comentari sobre la informació subministrada en aquest document o per a comunicar la possible comissió de conductes que pogueren resultar constitutives d'un delicte, contacte amb nosaltres en el següent enllaç: