• Plan Disfruta Seguro

  Condicions

  Plan Disfruta Seguro - pare i fill jugant

Condicions del Plan Disfruta Seguro

Només podran ser membres del Plan Disfruta Seguro les persones físiques, majors d’edat, residents a Espanya que a més complisquen els requisits següents::

a) Haver contractat a través d’RGA Mediación OBSV SA, en qualitat de prenedor, almenys dues pòlisses dels productes inclosos en aquestes condicions o, únicament una, si ja en tinguera alguna contractada i en vigor que complira els requisits establits en aquestes condicions.

b) Que aquestes pòlisses estiguen adherides a la Tarifa Plana Multitranquil•litat* (llevat de les pòlisses d’accidents Pla Especial Accidents i Accidents Sènior).

c) Que les pòlisses estiguen en vigor i al corrent de pagament en la Tarifa Plana Multitranquil•litat.

d) Que totes les pòlisses associades al pla s’hagen contractat a través de la mateixa Caixa Rural.

e) Que accepten expressament la seua inclusió en el pla i, per consegüent, aquestes condicions de pertinença al pla.

 

* El Servei de Tarifa Plana Multitranquil•litat és un sistema per a l’ajornament en 12 mesos que permetrà incloure cada assegurança al venciment o en la contractació mateixa i fer el pagament en 12 quotes iguals, sense interessos, comissions ni costos addicionals amb una TAE del 0%. El servei s’instrumentarà a través d’una targeta de crèdit virtual destinada exclusivament a aquest efecte, sense cap cost d’emissió ni de manteniment. Per a accedir al Servei, el contractant de l’assegurança ha de ser titular del finançament i la forma de pagament dels contractes ha de ser anual. Finançament subjecte a aprovació prèvia. El Servei Tarifa Plana Multitranquil•litat pot incloure: assegurances de vida risc contractades amb RGA Rural Vida SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A78229663 i clau de la DGSFP C-595. Assegurances de llar, decessos, accidents, comerç, caçador i incapacitat temporal contractades amb RGA Seguros Generales Rural SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A78524683 i clau de la DGSFP C-616. Assegurances d’automòbil contractades amb: Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros SA, amb CIF A-48037642 i clau de la DGSFPC-0467, Reale Seguros Generales SA, amb CIF A78520293 i clau de la DGSFP C-0613, Mapfre España, amb CIF A28141935 i clau de la DGSFP C-0058 i Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros, amb CIF G38004297 i clau de la DGSFP M-0216.

Servei oferit per: Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural Regional, Caja Rural de Utrera, Caja Rural de Granada, Caja Rural de Asturias, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Jaén, Caixa Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Baena, Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario de Nueva Carteya, Caja Rural Ntra. Sra. del Campo de Cañete de las Torres,Caixa Rural La Vall SCCV, Caja Rural Ntra. Madre del Sol de Adamuz, Caixa Rural d’Algemesí, Caixa Rural San Josep d’Almassora, Caixa Rural Mare de Déu de l’Esperança d’Onda, Ruralnostra, Caja Rural de Villamalea, Caixa Rural d’Albal, Caixa Popular, Caixa Rural les Coves de Vinromà, Caixa Rural Vinaròs SCCV, Caja Rural del Sur, Globalcaja i Caja Rural de Aragón.
 

 

pitco informacion EXEMPLE REPRESENTATIU TARIFA PLANA MULTITRANQUIL•LITAT

Assegurances agrupades: una assegurança multirisc de la llar amb una prima anual de 180 € i una assegurança d’accidents amb una prima anual de 120 €. Finançament per import total de 300 € a satisfer en 12 mesos en quotes mensuals de 25 € cadascuna, import total satisfet a terminis per les dues assegurances: 300 €. Tipus d’interés nominal (TIN) aplicat 0%. Taxa anual equivalent (TAE): 0%. Import total degut: 300 €, 12 quotes de 25 €. Preu d’adquisició al comptat: 300 €. Preu total a terminis: 300 €.

 

Els productes i les primes totals mínimes anualitzades que atorgarien al prenedor la possibilitat d’accedir al Plan Disfruta Seguro són:

Producte Prima total mínima anualitzada
Assegurança multirisc de la llar 150€
Assegurança de decessos 150€
Assegurança d’accidents 100€
Assegurança de vida(1) 100€
Assegurança de l’automòbil 1r categoria(2) 200€

(1) Assegurança de vida sense vinculació a préstecs.
(2) Segur de l’automòbil per a turismes i furgonetes de PMA <3.500 kg, contractada a través de RGA Mediación amb Liberty Seguros, Mapfre, Reale i Mutua Tinerfeña.
Per a la resta dels productes només computaran els contractats amb RGA Seguros Generales Rural SA i RGA Rural Vida SA.

 

A l’efecte de Plan Disfruta Seguro, comptabilitzaran com a màxim tres pòlisses del mateix producte.

No es consideraran vàlides per a accedir al Plan Disfruta Seguro les pòlisses que es contracten com a reemplaçament o substitució d’una pòlissa ja existent en cartera, és a dir, les que un mateix prenedor contracte sobre el mateix risc, dins del mateix ram d’assegurança, dins dels tres mesos següents a l’anul•lació d’una d’anterior.

Els membres del pla tindran dret a gaudir dels avantatges exclusius següents:

 

1. Bonificació

La bonificació consisteix en l’abonament de la quantitat resultant d’aplicar un percentatge prefixat sobre les primes totals de les pòlisses que compleixen les condicions exigides en les bases promocionals. El % de bonificació dependrà del nombre de pòlisses que el client tinga en vigor i al corrent de pagament, segons el quadre següent:

Assegurances agrupades Bonificació
2 4%
3-4 5%
5 o més 8%

 

L’abonament el farà la Caixa Rural a través de la qual s’han contractat les assegurances associades al pla el dia 25 del tretzé mes a comptar des de la data d’alta de la pòlissa que fa que el client complisca els requisits establits per al Plan Disfruta Seguro.

Per a rebre l’abonament caldrà complir tots els requisits de pertinença al Plan Disfruta Seguro en el moment de l’abonament, i no haver cursat la baixa en el pla de manera voluntària, ni haver sigut revocada la seua pertinença per part de Seguros RGA per incompliment d’aquestes condicions.
Una vegada fet l’abonament, el client tindrà dret a una altra bonificació, sobre el total de les pòlisses en vigor, si contracta una altra pòlissa que complisca les condicions establides.
 

2. Gestor Personal

El client disposarà d’un gestor personal que l’atendrà telefònicament i l’ajudarà davant qualsevol dubte o gestió que vulga fer sobre les seues assegurances. Aquest servei no té límit d’usos. Per a accedir al servei, el membre del Plan Disfruta Seguro haurà de tocar al telèfon 91 765 84 11 en horari de 09.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres laborables.

 

3. Assessorament jurídic telefònic

El servei consisteix en l’assessorament jurídic per part d’un advocat al membre del pla, (entenent assessorament com una primera orientació jurídica sense revisió de documentació), sobre alguna de les matèries que s’indiquen a continuació.

 • Qüestions laborals i sobre la Seguretat Social: contracte de treball, condicions de seguretat i salut en el treball, obligacions i drets del client respecte del centre de treball i els seus treballadors.
 • Qüestions legals relacionades amb l’ús d’Internet: els ciberatacs, el ciberassetjament o la presència en Internet (ús de dades personals, comerç electrònic, pesca, suplantació de la identitat i assetjament, amenaces o injúries i calúmnies en les xarxes socials).
 • Qüestions relacionades amb el consum: la protecció dels interessos del client com a consumidor pel que fa a la contractació de serveis o compravenda de béns.
 • Dret fiscal: la defensa dels interessos del client en les reclamacions relacionades directament amb la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com l’assessorament sobre reclamacions o dubtes relatius a la presentació d’aquesta declaració.
 • Drets relatius a l’habitatge: la protecció dels interessos del client amb relació a l’habitatge habitual, i en qualitat de propietari, inquilí o usufructuari.
 • Contractes sobre béns mobles: l’incompliment de contractes que tinguen per objecte coses mobles, com ara els de compravenda, depòsit, permuta, pignoració i altres d’anàlegs. S’entendran per coses mobles els objectes de decoració i mobiliari, aparells electrodomèstics, efectes personals i aliments, sempre que aquests béns siguen propietat del client i els utilitze per al seu ús personal. Els animals de companyia queden assimilats a coses mobles.
 • Dret fiscal: assessorament perquè el client defense els seus interessos en les seues reclamacions relacionades directament amb la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, així com l’assessorament sobre reclamacions o dubtes relatius a la presentació d’aquesta declaració.
 • Fets derivats de la circulació, la compra o la reparació de vehicles de motor: dels quals siga titular el client o les persones que convisquen amb ell habitualment en el domicili habitual declarat.

La consulta s’atendrà verbalment, sense emissió de dictamen escrit.

Per a accedir al servei, el membre del Plan Disfruta Seguro haurà de tocar al telèfon 91 765 84 11 en horari de 8.00h a 17.00h de dilluns a divendres laborables.

El servei tindrà, per al client usuari, caràcter gratuït i no tindrà límit d’usos.

 

4. Orientació mèdica telefònica

Orientació mèdica telefònica 24 hores fet per un professional de l’assistència sanitària.
La consulta s’atendrà verbalment, sense emissió de dictamen escrit. L’assessorament consistirà en una primera orientació mèdica sobre la matèria objecte de la consulta i no inclourà revisió de documentació.
El servei tindrà, per al client usuari, caràcter gratuït i no tindrà límit d’usos.
Per a accedir al servei, el membre del Plan Disfruta Seguro haurà de tocar al telèfon 91 765 84 11.

 

5. Ús d’aplicació mòbil d’hàbits saludables

A més, el membre del Plan Disfruta Seguro disposarà de la possibilitat d’accés gratuït a una sèrie de funcionalitats i serveis lligats a una app d’hàbits saludables.

Concretament, les funcionalitats i els serveis prestats amb caràcter gratuït en L’app seran els següents:

 • Índex de vida saludable
 • Indicadors de salut

 

6. Bons experiència

El membre del Plan Disfruta Seguro disposarà de la possibilitat de canviar un bo anual per una experiència a triar d’un ampli catàleg.

Seguros RGA remetrà un correu electrònic o un SMS al membre del pla, en què avisarà de la disponibilitat del bo, adjuntant un codi per a canviar per l’experiència desitjada que estiga dins del catàleg i les instruccions de bescanvi.

El receptor del codi podrà procedir al bescanvi triant l’experiència que vulga a través de la pàgina web experienciadisfrutaseguro.com. Els bons d’experiència tindran una caducitat d’un any i no seran acumulables. Així mateix, no poden canviar-se per diners en efectiu, ni poden vendre’s, intercanviar-se o substituir-se.

 

FiscalitatTant els imports abonats en concepte de bonificació, com els bons de bescanvi per experiències, tindran la consideració de rendiment de capital mobiliari, a integrar en la base imposable de l’estalvi de l’impost sobre la renda de les persones físiques del perceptor.

 

Consulta les condicions completes ací