• Convocatòries i Premis

  Personas con las manos entrelazadas
 • Gris oscuro
 • 28 edició - Ajudes a Projectes Interassociatius

  28 edició - Convocatòria Ajudes a Projectes Interassociatius

  20.000€ per a projectes interassociatius que donen resposta a les necessitats de la ciutadania donant prioritat a la consecució dels Objectius de l’Agenda Urbana 2030.

  1r. Finalitat

  La convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius té com a finalitat contribuir a la realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu que promoguen la col·laboració entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal que es realitzen al 2022.

  Aquesta convocatòria persegueix contribuir a la transformació global de les nostres societats per a complir amb l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, promovent la realització de projectes i aliances entre associacions relacionats amb el Decàleg d’Objectius Estratègics que proposa l’Agenda 2030 i que trobareu exposats al final d’aquestes bases.

  2n. Qui pot sol·licitar les ajudes.

  Podran sol·licitar estes ajudes les associacions sense ànim de lucre domiciliades en les localitats de l’àmbit territorial les comarques de l’Horta.

  3r Lloc i terminis de presentació de les sol·licituds

  El termini de presentació dels projectes és fins al 2 de novembre 2021.

  4t. Requisits i criteris generals de valoració de projectes

  Al projecte s’haurà de reflectir la col·laboració entre Associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal.

  Es valoraran especialment les següents característiques:

  • Camp d’actuació en el qual s’emmarca el projecte.
  • Nombre d’associacions participants en el projecte.
  • Nombre de municipis on es realitze el projecte.
  • Creació de plataformes d’organització estables entre associacions.
  • Continuïtat del projecte.
  • Claredat i coherència en la descripció de la realitat on s’actua, objectius, metodologia , activitats, pressupost i avaluació.
  • Transparència a les webs de les entitats.

  5t. Documentació obligatòria a aporta

  Les entitats sol·licitants hauran d’omplir només el formulari de sol·licitud disponible en www.fundaciohortasud.orgwww.caixapopular.es o www.grupougarte.es.

  6é. Quantia de l’ajuda

  La dotació total de la convocatòria és de 20.000€.

  Els projectes podran ser finançats en part o en la seua totalitat. No es finançaran despeses que suposen inversió en immobilitzat ni despeses de personal.

  7é. Resolució del Jurat 

  El jurat estarà compost per sis membres en representació de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoción. El jurat seleccionarà els projectes que considere més idonis, fixant exactament la quantia de la seua aportació i subscrivint amb les associacions seleccionades els oportuns convenis de col·laboració. La resolució del Jurat es comunicarà per escrit a les associacions beneficiàries. Les dades dels projectes no seleccionats seran conservats 30 dies a partir de la data de publicació de la resolució del jurat. Passat aquest termini, les dades seran eliminades..

  8é. Forma de pagament

  Al subscriure el conveni s’abonarà el 60% de la quantitat concedida, el 40% restant s’abonarà a la presentació de la memòria, justificació amb factures i certificació de despeses de l’activitat realitzada, firmada per la Presidència i la Tresoreria de l’associació. 

  9é. Obligacions de les Associacions beneficiàries

  Les associacions seleccionades amb les quals es col·labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de la Fundació Horta Sud, de Caixa Popular i del Grup Ugarte Automoció en quants materials gràfics, notes de premsa i suports de les activitats objecte d’ajuda realitzen. Tals suports s’aportaran en el moment de presentar la memòria i certificacions de les despeses de l’activitat.
  • Facilitar informació del desenvolupament del projecte durant la seua realització.

  Així mateix queden obligades a presentar a la conclusió del projecte, i en tot cas abans del 26 de novembre del 2022, la Memòria del projecte.

  Què és Agenda Urbana?

  L’Agenda Urbana Espanyola (AUE) és un document estratègic, que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

  Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació*.

  • Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.
  • Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
  • Previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
  • Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
  • Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
  • Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.
  • Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.
  • Garantir l’accés a l’habitatge.
  • Liderar i fomentar la innovació digital.
  • Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

   

  Descarregar bases convocatòria

  https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue

  Projectes d'Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

  2021
  CONVOCATÒRIA de SUBVENCIONS per a la REALITZACIÓ de PROJECTES d'EDUCACIÓ per al DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ 

  Objetiu: La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, recolzada per Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l'àmbit no formal a iniciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l'eradicació de la pobresa i la desigualtat.

  Àmbit territorial de l'execució de l'activitat: Comunitat Valenciana.

  Fons disponibles: La dotació total és de 15.000€. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. La suma màxima per projecte serà de 3.000€.

  Qui pot sol•licitar-la:Podran sol•licitar aquestes subvencions les entitats integrants de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb els requisits establerts en la convocatòria. Cada entitat podrá presentar un sol projecte. Cap beneficiària de l'edició 2020 de la mateixa convocatòria podrà ser beneficiària d'aquesta convocatòria enguany.

  Procediment i termini de presentació dels projectes. La convocatòria serà publicada en el pàgina web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d`ONGD.

  Els formularis es presentaran en versió digital en el web de Caixa Popular.

  Termini de sol•licitud: des del dia 28/06/2021 fins al 30/09/2021 a les 23:59 minuts, tots dos inclusivament.
   

  Requisits, documentació a presentar.
  Les entitats sol•licitants hauran de lliurar:

  • Emplenar el Formulari de dades bàsiques. Enllaç al final de les presents bases.
  • Llistat de reunions en les quals l'ONGD ha participat en l'últim any en la Coordinadora Valenciana d'ONGD. Model disponible ací.

   

  Jurat: El jurat compost per cinc membres en representació de Caixa Popular, les universitats públiques de València y el Consell Municipal de Cooperació de València.
  El Jurat avaluador estarà conformat per: 

  • almenys una persona assignada per la Universitat de València i/o la Universitat Politècnica de València.
  • dues persones assignades per Caixa Popular. 
  • una persona d’entre les entitats guanyadores de les edicions anteriors
  • una persona designada pel Consell Valencià de Cooperació Municipal, aliena al personal tècnic de la Coordinadora Valenciana d`ONGD i la seua junta directiva. La persona designada del Consell no podrà pertànyer a cap de les entitats que presenten projectes a aquesta convocatòria.

  Despeses subvencionables: Les despeses han d'estar relacionadess amb el projecte presentat. El màxim de costos indirectes no pot superar el 10% de les despeses subvencionables.

  Obligacions de les entitats beneficiàries: Les entitats seleccionades amb les que es col•labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d`ONGD en quants materials gràfics i suports de les activitats objecte d`ajuda es realitzen. 
  • Facilitar la informació del desenvolupament del projecte durant la seua realització.
  • Executar el projecte abans del 1 de juliol 2022.
  • Publicar el resum del projecte abans del 15 de juliol 2022 en la seua pàgina web.
  • En cas de ser beneficiària de les ajudes d’aquesta convocatòria de l’anys anteriors, haver complit amb la forma i termini de les obligacions de les entitats beneficiàries.
    

  Convocatòria d'Ajudes Un Dia de Salari 2022

     AJUDES UN DIA DE SALARI 2022

  Bases

  Caixa Popular, mitjançant el seu Grup de Cooperació, convoca la iniciativa solidària “Un Dia de Salari”, amb la qual les persones de l'equip de treball d'aquesta cooperativa donem voluntàriament un dia del nostre salari per a ajudar al finançament de projectes solidaris, complementat l'entitat amb el mateix import. 

  Objectiu
  La convocatòria té com a objecte establir la concessió d'ajudeu per part de Caixa Popular i el seu Grup de Cooperació per a l'execució de projectes de solidaritat que es porten a terme al llarg de 2022.

  Dotació de les ajudes
  La dotació total de les ajudes és de 44.000€. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. Amb l'objectiu de fer costat al major nombre d'organitzacions la quantitat màxima a concedir per projecte és de 10.000€.

  Qui pot presentar-se
  Totes les Associacions, Organitzacions no Governamentals, o qualsevol altra fórmula associativa legalment constituïda, sense ànim de lucre domiciliada en la Comunitat Valenciana que complisquen les bases de la convocatòria. Cada entitat podrà presentar un sol projecte.

  Àmbit territorial de realització del projecte:
  El projecte podrà portar-se a terme en països tercers o en territori de la comunitat valenciana.

  Requisits i valoració dels projecte
  Per a la valoració dels projectes es tindrà en compte:
  -    El projecte treballe sobre sobre la igualtat de gènere, la infància, la salut, l'autosuficiència alimentària, el medi ambient o l'educació.
  -    La claredat dels objectius,la metodologia, les activitats, els pressupostos i l'avaluació 
  -    La realització en fórmula cooperativa o associativa
  Cada projecte presentat haurà de tindre un breu estudi de la situació actual i la problemàtica que és pretén abordar així com l'experiència complementària que l'organització crega que ajudarà a valorar el projecte. També s'aportarà informació relativa a la pròpia Associació o Organització: Estatuts, memòria d'activitats, etc.

   

  Documentació a presentar i data de presentació:
  Les sol·licituds es presentaren telemàticament abans del 17 de juny de 2022:
  -     emplenant el formulari de sol·licitud en el següent enllaç
  -    aportant la documentació complementària en el següent enllaç 

  Fallada de les ajudes i jurat:
  El jurat estarà format pels membres del grup de cooperació de Caixa Popular.
  El veredicte és farà públic el 15 de juliol de 2022 i la decisió serà inapel·lable.
  Per a la concessió de l'ajuda serà condició imprescindible que la mateixa seguisca utilitzada per al desenvolupament del projecte premiat.
  L'entitat receptora de les ajudes s'obliga a incorporar la marca de Caixa Popular en tots aquells suports tant físics com digitals que facen referència al projecte, així com en notes de premsa o qualsevol altre sistema de comunicació. 
  L'organització receptora de les ajudes es compromet a facilitar, a requeriment de l'entitat, informació sobre l'execució del projecte tant econòmica, gràfica o de qualsevol altra índole. 
   

  Forma de pagament:
  Quan se signe el conveni amb l'acceptació de les ajudes s'abonarà el 100% de la quantitat concedida, en un compte obert per l'entitat en Caixa Popular.

   

  2a Convocatòria d'Ajudes per la Igualtat

  2a edició.  

  2022 - Convocatòria d’ajudes per la igualtat

  Bases

  Objetiu:

  La convocatòria té com a objecte regular la concessió de subvencions per part de Caixa Popular - Caixa Rural Coop. de Crèdit V. per a la realització de projectes que treballen per la igualtat de gènere i que s’hagen de dur a terme al llarg de l’any 2022.

  Àmbit territorial d’execució de l’activitat:

  Comunitat Valenciana.

  Fons disponibles:

  La dotació total és de 10.000 €:

  1 ajuda de 6.000€

  1 ajuda de 3.000€

  1 ajuda de 1.000€

  Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament.

  Qui pot sol•licitar-la:

  Podran sol•licitar aquestes subvencions les associacions i les entitats socials domiciliades en el territori de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits establits en la convocatòria. Cada entitat podrà presentar un sol projecte.

  Documentació a presentar:

  Les entitats sol·licitants hauran de presentar les seues propostes de manera telemàtica abans del 8 d’abril::

  Requisits i criteris generals de valoració de projectes:

  • Rellevància de la igualtat de gènere en el projecte.
  • Grau de vulnerabilitat de les persones beneficiàries.
  • Viabilitat i continuïtat del projecte.
  • Claredat en la descripció dels objectius, la metodologia, les activitats, el pressupost i l’avaluació.
  • Possibilitat de participació ciutadana en el projecte.
  • Caràcter educatiu i social del projecte.
  • Coherència amb els valors de Caixa Popular.

  Jurat:

  El jurat estarà compost per els membres de l’equip Caixa Popular Dona.

  A la vista de les propostes rebudes, el jurat seleccionarà els 6 projectes que considere més idonis, entre els quals el col·lectiu de treball de Caixa Popular triarà 3 projectes que rebran les ajudes.

  L’ordre de les ajudes als 3 projectes seleccionats vindrà determinat a través d’una votació per part dels titulars de la Targeta Dona de Caixa Popular a data 7 d’abril. El projecte més votat obtindrà l’ajuda de 6.000€, el 2n més votat la de 3.000€ i el 3r projecte obtindrà l’ajuda de 1.000€.

  Caixa Popular podrà sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna, fixarà exactament la quantia de la seua aportació i signarà amb les associacions dels projectes elegits els convenis oportuns de col·laboració.

  La resolució del jurat, de les votacions del col·lectiu de treball i dels usuaris de la Targeta Dona és de caràcter inapel·lable. El resultat final s’anunciarà al mes de juny i es comunicarà per escrit a les associacions beneficiàries. Presentar-se a aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases.

  Forma de pagament:

  Quan se signe el conveni s’abonarà el 100% de la quantitat concedida..

  Obligacions de les associacions i les entitats beneficiàries:

  Les associacions seleccionades amb què es col•labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de Caixa Popular en tots els materials gràfics i suports de les activitats objecte d’ajuda que facen. També reflectir la participació de Caixa Popular en tots els documents, anuncis o notes de premsa que es facen, si n’hi haguera. 
  • Facilitar informació del desenvolupament dels projectes durant la realització.

  Així mateix queden obligades a presentar la conclusió del projecte, i en tot cas la memòria del projecte abans del 31 de desembre de 2022.

  Green X Startup Program

  Impulsant la innovació cap a l'Economia Verda

  Per a assolir els objectius de desenvolupament sostenible i resoldre reptes clau com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i l’escassetat d’aigua, els enfocaments empresarials són cada vegada més reconeguts com a importants per part de la societat. 

  Durant el programa, que es durà a terme els dies 28, 29 i 30 de juny de manera presencial, els participants rebran formació amb experts en validació d’idees, desenvolupament de producte, adequació al mercat i desenvolupament tecnològic, així com finances, aspectes legals, teoria del canvi, desenvolupament de lideratge i pitching. Al final de la formació, els assistents tindran l’oportunitat de presentar els seus projectes davant un comité i optar al premi de 2.000 euros que atorgarà Caixa Popular a la millor iniciativa.

  Podran formar part de “Green X” les persones que estan en algun dels estats següents en el desenvolupament de les seues emprenedories: estan en el procés de validar la seua idea i construir un producte inicial; o han creat un MVP (producte mínim viable) i ja en tenen alguns usuaris.

  “Amb Green X fem un pas més en el suport a persones emprenedores que, a través de les seues empreses emergents, estan contribuint a un futur millor i més sostenible per a tots. Volem que augmenten les seues possibilitats a l’hora de desenvolupar i fer créixer els seus negocis i generar impacte”, ha destacat Margarita Albors, presidenta de Social Nest Foundation.

  Aquesta iniciativa conjunta de Caixa Popular i Social Nest Foundation “pretén impulsar els projectes empresarials emergents que van més enllà del negoci i tenen com a objectiu últim millorar el nostre entorn, perseguim la creació d’una xarxa de persones innovadores amb projectes que tinguen un propòsit ambiental que ens ajude a fer un món més sostenible", ha indicat Paco Alòs, director de Responsabilitat Social de Caixa Popular.

  Els emprenedors i emprenedores interessats podran presentar-se a aquesta convocatòria a través del web de Social Nest Foundation fins al 31 de mayo de 2022. El 9 de juny s’anunciaran els seleccionats.

  Més informació en aquest enllaç.