• Convocatòries i Premis

  Personas con las manos entrelazadas
 • Gris oscuro
 • 27 edició - Ajudes a Projectes Interassociatius

  27 edició - Convocatòria Ajudes a Projectes Interassociatius

  20.000€ per a projectes interassociatius que donen resposta a les necessitats de la ciutadania donant prioritat a la consecució dels Objectius de l’Agenda Urbana 2030.

  1r. Finalitat

  La convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius té com a finalitat contribuir a la realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu que promoguen la col·laboració entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal que es realitzen al 2021.

  Aquesta convocatòria persegueix contribuir a la transformació global de les nostres societats per a complir amb l’Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, promovent la realització de projectes i aliances entre associacions relacionats amb el Decàleg d’Objectius Estratègics que proposa l’Agenda 2030 i que trobareu exposats al final d’aquestes bases.

  2n. Qui pot sol·licitar les ajudes.

  Podran sol·licitar estes ajudes les associacions sense ànim de lucre domiciliades en les localitats de l’àmbit territorial les comarques de l’Horta.

  3r Lloc i terminis de presentació de les sol·licituds

  El termini de presentació dels projectes és fins al 2 de novembre 2020.

  4t. Requisits i criteris generals de valoració de projectes

  Al projecte s’haurà de reflectir la col·laboració entre Associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal.

  Es valoraran especialment les següents característiques:

  • Camp d’actuació en el qual s’emmarca el projecte.
  • Nombre d’associacions participants en el projecte.
  • Nombre de municipis on es realitze el projecte.
  • Creació de plataformes d’organització estables entre associacions.
  • Continuïtat del projecte.
  • Claredat i coherència en la descripció de la realitat on s’actua, objectius, metodologia , activitats, pressupost i avaluació.
  • Transparència a les webs de les entitats.

  5t. Documentació obligatòria a aportar

  Les entitats sol·licitants hauran d’omplir només el formulari de sol·licitud d’acord al model disponible en www.fundaciohortasud.org o www.caixapopular.es

  6é. Quantia de l’ajuda

  La dotació total de la convocatòria és de 20.000€.

  Els projectes podran ser finançats en part o en la seua totalitat. No es finançaran despeses que suposen inversió en immobilitzat ni despeses de personal.

  7é. Resolució del Jurat 

  El jurat estarà compost per sis membres en representació de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoció. El jurat seleccionarà els projectes que considere més idonis, fixant exactament la quantia de la seua aportació i subscrivint amb les associacions seleccionades els oportuns convenis de col·laboració. La resolució del Jurat es comunicarà per escrit a les associacions beneficiàries. Els projectes no seleccionats seran conservats 30 dies a partir de la data de publicació de la resolució del jurat. Passat este termini, els projectes es destruiran.

  8é. Forma de pagament

  Al subscriure el conveni s’abonarà el 60% de la quantitat concedida, el 40% restant s’abonarà a la presentació de la memòria, justificació amb factures i certificació de despeses de l’activitat realitzada, firmada per la Presidència i la Tresoreria de l’associació. 

  9é. Obligacions de les Associacions beneficiàries

  Les associacions seleccionades amb les quals es col·labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de la Fundació Horta Sud, de Caixa Popular i del Grup Ugarte Automoció en quants materials gràfics, notes de premsa i suports de les activitats objecte d’ajuda realitzen. Tals suports s’aportaran en el moment de presentar la memòria i certificacions de les despeses de l’activitat.
  • Facilitar informació del desenvolupament del projecte durant la seua realització.

  Així mateix queden obligades a presentar a la conclusió del projecte, i en tot cas abans del 26 de novembre del 2021, la Memòria del projecte.

  Què és Agenda Urbana?

  L’Agenda Urbana Espanyola (AUE) és un document estratègic, que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà.

  Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació*.

  • Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.
  • Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
  • Previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
  • Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
  • Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
  • Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.
  • Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.
  • Garantir l’accés a l’habitatge.
  • Liderar i fomentar la innovació digital.
  • Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

   

  Descarregar bases convocatòria

  https://www.aue.gob.es/que-es-la-aue

  Projectes d'Educació per al Desenvolupament i Sensibilització

  2020
  CONVOCATÒRIA de SUBVENCIONS per a la REALITZACIÓ de PROJECTES d'EDUCACIÓ per al DESENVOLUPAMENT i SENSIBILITZACIÓ 

  Objetiu: La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, recolzada per Caixa Popular per a la realització de projectes de Sensibilització en l'àmbit no formal a iniciativa de les ONGD, per a promoure una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials, la relació de poder entre els Països del Nord i del Sud, aprofundir en el coneixement dels Drets Humans i la comprensió del rol de la ciutadania en l'eradicació de la pobresa i la desigualtat.

  Àmbit territorial de l'execució de l'activitat: Comunitat Valenciana.

  Fons disponibles: La dotació total és de 15.000€. Els projectes podran finançar-se en part o íntegrament. La suma màxima per projecte serà de 3.000€.

  Qui pot sol•licitar-la:Podran sol•licitar aquestes subvencions les entitats integrants de la Coordinadora Valenciana d`ONGD que complisquen amb els requisits establerts en la convocatòria. Cada entitat podrá presentar un sol projecte.

  Procediment i termini de presentació dels projectes. La convocatòria serà publicada en el pàgina web de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d`ONGD.
  Els formulari amb l'Annex I es presentaran en versió digital en el correu electrònic: info@caixapopular.es i info@cvongd.org.
  Termini de sol•licitud: des del dia 15/06/2020 fins al 30/09/2020 tots dos inclusivament.
  El projecte s’ha de presentar amb l’acuse de rebut o, en el seu cas amb una resposta formal de recepció per part de la Coordinadora Valenciana d’ONGD. Els projectes rebuts fora del termini indicat no s`avaluaran.

  Requisits, documentació a presentar:
  Les entitats sol•licitants hauran de lliurar:

  • Formulari de dades bàsiques, disponible en: enllaç a un formulari en Google Drive on es demana nom de l’ONGD, títol del projecte, persona de contacte i correu electrònic de contacte.
  • Formulari de sol•licitud, disponible en: www.caixapopular.es i www.cvongd.org
  • Annex I Memòria económica, disponible en: www.caixapopular.es i www.cvongd.org
  • Llistat de reunions en les que l`ONGD ha participat en l'últim any en la CVONGD.

  Jurat: El jurat compost per cinc membres en representació de Caixa Popular, les universitats públiques de València y el Consell Municipal de Cooperació de València.
  El Jurat avaluador estarà conformat per: 

  • almenys una persona assignada per la Universitat de València i/o la Universitat Politècnica de València.
  • dues persones assignades per Caixa Popular. 
  • una persona designada pel Consell Valencià de Cooperació Municipal, aliena al personal tècnic de la Coordinadora Valenciana d`ONGD i la seua junta directiva. La persona designada del Consell no podrà pertànyer a cap de les entitats que presenten projectes a aquesta convocatòria.

  El nomenament del jurat es farà públic en www.caixapopular.es y www.cvongd.org, al costat de la resolució del concurs. A la vista de les propostes rebudes el jurat seleccionará els projectes que considere més idonis, podent sol•licitar la documentació necessària que estime oportú. La resolució provisional del Jurat es farà pública al mes de novembre del 2020. La resolució definitiva del Jurat de carácter inapel•lable, es fará pública dues setmanes després i es comunicarà per correu electrònic a les ONGD beneficiries. 
  Concórrer a esta convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases. Els projectes no seleccionats seran conservats 30 dies a partir de la data de publicació de la resolució definitiva del jurat. Passat este termini, els projectes es destruiran.
  En cas d'empat entre dos o més projectes avaluats es farà públic un sorteig al que les entitats implicades seran convocades.

  Despeses subvencionables: Les despeses han d'estar relacionadess amb el projecte presentat. El màxim de costos indirectes no pot superar el 10% de les despeses subvencionables.

  Forma de pagament:La transferència de fons pel total de la subvenció es farà en el número de compte de Caixa Popular indicat per l'entitat beneficiària que l'entitat beneficiaria facilitarà a la Coordinadora en info@cvongd.org en un termini de 14 dies des de la comunicació de la resolució definitiva.
  El lliurament de les subvencions es farà en un acte públic al voltant del 10 de desembre 2020.

  Obligacions de les entitats beneficiàries: Les entitats seleccionades amb les que es col•labore estaran obligades a:

  • Incorporar la marca de Caixa Popular i de la Coordinadora Valenciana d`ONGD en quants materials gràfics i suports de les activitats objecte d`ajuda es realitzen. 
  • Facilitar la informació del desenvolupament del projecte durant la seua realització.
  • Presentar memòria econòmica i narrativa del projecte en format del finançador majoritari del projecte o en format que l’entitat utilitza per a rendir comptes davant la ciutadania, en el correu electrònic: info@caixapopular.es i info@cvongd.org
  • Executar el projecte abans del 1 de juliol 2021.
  • Publicar el resum del projecte abans del 1 de juliol 2021 en la seua pàgina web.
  • En cas de ser beneficiària de les ajudes d’aquesta convocatòria de l’anys anteriors, haver complit amb la forma i termini de les obligacions de les entitats beneficiàries.
    

  Formulari d'Inscripció